SZETI gépkölcsönző
SZETI gépkölcsönző

ÁSZF és adatvédelmi nyilatkozat

Általános szerződési feltételek

Mely tartalmazza, a SZETI Gépkölcsönző (Győr, Puskás Tivadar út 8.) általános szerződési feltételeit.

Bérbeadás szerződési feltételei:

 1. Bérbevevő a fenti eszközöket a Bérbeadó telephelyén leltár szerint, kipróbálva, sérülésmentesen, tiszta állapotban veszi át. Átadáskor a berendezés kizárólagos tulajdonjoga a Bérbeadónál marad. A Bérbeadó a gép kezelésére, karbantartására vonatkozó előírásokat a Bérbeadó a Bérbevevővel, vagy annak megbízott képviselőjével ismerteti és ennek megtörténtét a szerződés aláírásával elismeri. A Bérbevevő felelősséget vállal, hogy a bérelt berendezést kizárólag az arra kiképzett, és annak üzemeltetésével, kapcsolatos jogosítvánnyal rendelkező személy használhatja.
 2. A Bérbevevő a gép rendeltetésszerű használatáért és karbantartásáért valamint szakszerű raktározásáért felelősséget vállal, az ebből eredő károkat, a bérleti idő alatt szükségessé váló javítások költségét a Bérbeadónak – számla alapján – megtéríti, erre az időre a Bérbeadó a kauciót visszatartja.
 3. A Bérbevevő, ha a gép üzemelése során rendellenességet észlel, a berendezés azonnali leállítását követően haladéktalanul köteles a Bérbeadót értesíteni. Munkaidőn kívül bármelyik telefonszámra a személyesen, vagy késői időpontban, HIBA üzenet küldésével. Ennek elmulasztása esetén a hiba a számlázás során nem vehető figyelembe. A meghibásodás elhárításának időtartamára Bérbeadó bérleti díjat nem számít fel.
 4. A bérelt gép, üzemeltetési (üzemanyag, kezelő) költsége a Bérbevevőt terheli. Robbanómotoros berendezést zárt térben használni tilos.
 5. Bérbeadó jogosult a bérbeadás idejére letéti díjat (kaució) kérni, ennek mértékét a gépbérleti szerződés tartalmazza.
 6. A bérleti jogviszony a bérlés napjától (szerződés aláírásától) kezdődően legfeljebb 30 napra szól. Ezt követően a szerződés ismételten hosszabbítható. A bérleti szerződés kézpénzes fizetés esetén függetlenül a berendezés visszaérkezésétől a fizetés megtörténtékor záródik.
 7. A bérleti díj elszámolási egysége 1 naptári nap (24 óra). A bérleti díj nem használatfüggő. Mértékegysége óra/perc. A bérleti díj az átadás napját és a visszaszállítás napját is tartalmazza. Minden naptári napi időtúllépés esetén +1 nap fizetendő. Amennyiben Bérbevevő a gépet nem az átadás korinak megfelelő letisztított állapotban adja vissza, a Bérbeadó jogosult a gép napi bérleti díjának 50%-át tisztítási díjként felszámítani. Továbbá a szerződésben megjelölt leadási időponton túl a berendezések, valamint kellékek bérleti díja napi további 2500ft+áfa / óra emelt díjra módosul. Lehetőség van telefonon történő módosításra mely módosításról email-t vagy sms-t küldünk. Ennek elmaradása esetén az alap időpont az irányadó.
 8. Bérbevevő kötelezi magát, hogy a bérelt gép tárolási helyéről valamint a szerződésben meghatározott időn túli használatáról, annak esetleges megváltoztatásáról Bérbeadót előzetesen értesíti.
 9. A bérleti jogviszony bármely fél által felmondható 24 órás felmondási idő mellett írásban vagy telefonon történt egyeztetés követően. Bérbeadó jogosult a bérleti szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha:
  1. Bérbevevő a gépet nem rendeltetésszerűen használja,
  2. A vonatkozó részszámlákat a számla lejártáig nem egyenlítette ki.
 10. A bérleti jogviszony megszűnése esetén a Bérbevevő köteles a gépet a Bérbeadó telephelyére visszaszállítani. Bérbevevő kötelezettséget vállal, hogy ha a gépet nem szállítja vissza, lehetővé teszi, hogy Bérbeadó a gép tárolási helyére birtokháborítás nélkül bejuthasson és a gépet a Bérbevevő költségére visszaszállíthassa.
 11. A bérelt gép elvesztése, megsemmisülése esetén a Bérbevevő a szerződésben feltüntetett forgalmi értéket köteles a Bérbeadónak 8 napon belül megtéríteni.
 12. Bérbeadó késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat kétszeresét jogosult felszámítani késedelmi kamatként.
 13. Ezen szerződés jogviszonyából származó vitában, amennyiben a peren kívüli megegyezés eredménytelen, a Győr megyei Bíróság illetékességét kötik ki a felek.
 14. A bérleti szerződés, át nem ruházható.
 15. Alulírott Bérbevevő, vagy annak meghatalmazottja tudomásul veszem és kijelentem, hogy a bérlésre, valamint a bérelt berendezés esetleges meghibásodására való hivatkozással a bérbeadó felé semminemű kártérítési igényt nem támaszthatok és nem támasztok.
 16. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.
 17. A szerződött felek kijelentik, hogy a szerződést átolvasták, s mint azt akaratukkal mindenben megegyezőt, aláírásukkal igazolták.

Személyes adatok kezelése:

 1. Bérleti szerződés megkötése során lehetőség van regisztrálásra. A regisztráció alatt megadott adatok a 2001.évi CVIII törvény, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényben foglaltak szerint személyes adatoknak minősülnek.
 2. Az ügyfélnek lehetősége van regisztráció nélkül is gépet bérelni, mely során a megadott adatok a szerződésen szereplő, írásos formán kívül nem kerülnek megőrzésre.
 3. Az adatok megadása és kezelése a bérbeadás teljesítéséhez szükségesek, annak érdekében, hogy a bérbeadások egymástól elkülönítve, azok tartalma beazonosíthatóak legyenek. Az adatok kezelése során adat kezelőt adatfeldolgozót igénybe nem veszünk. A munkatársunk a megadott adatokat a 2001.évi CVIII törvény figyelembevételével kezeli, illetve tárolja. Az adatok kezelése során a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.évi LXIII. törvényében előírtaknak alapján járunk el. Az ön által megadott adatokat bizalmasan kezeljük, azt harmadik fél részére nem adjuk ki.
 4. A weboldalunk böngészésével, valamint a szerződés aláírásával az ügyfél elfogadja a www.szetigepkolcsonzo.hu általános szerződési feltételeit, és az adatkezelési nyilatkozatait.
 5. A regisztrációval a felhasználó kijelenti, hogy ismeri a 2011.évi CXII. törvényében és a 2008.-évi XLVIII. törvényében meghatározott jogait és jogorvoslati lehetőségeit, különösen, hogy a kezelt személyes adatairól tájékoztatást kérhet és kérheti azok helyesbítését, illetőleg a törvényben meghatározott esetben kérheti azok törlését.
 6. Regisztrációval az ügyfél tudomásul veszi, hogy a törvényben meghatározott esetben tiltakozhat az adatkezelés ellen.
 7. A nyilatkozat bármikor korlátozás és indoklás nélkül beazonosítást követően visszavonható. A visszavonás történhet telefonon e-mailben, személyesen vagy postai úton.